این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

پوستر کنفرانس
درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

Dean of conferernce :
Dr Loan Jangola showeily:rector of Tychyng Tbilisi university
Scientific Secretary:
Dr. Rahil Najafov : Georgian International Academy Faculty Member
Executive secretary :
Dr. Farzad Ghasemzadeh:The rector ofGeorgian International Academy of Sciences